1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Bar Eyecatcher en een cliënt waarop Beauty Bar Eyecatcher deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 

  2. Inspanningen schoonheidssalon

Beauty Bar Eyecatcher zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Bar Eyecatcher zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 
 

   3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Bar Eyecatcher melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt geaccepteerd indien dit telefonisch of via de email is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer en/of email adres . Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Bar Eyecatcher de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Bar Eyecatcher de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. 
 

   4. Betaling

Beauty Bar Eyecatcher vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.  
 

   5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty Bar Eyecatcher vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beauty specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Bar Eyecatcher behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Bar Eyecatcher zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 
 

   6. Geheimhouding

Beauty Bar Eyecatcher is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Bar Eyecatcher verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 


   7. Aansprakelijkheid

Beauty Bar Eyecatcher is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beauty specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Bar Eyecatcher is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

   8. Beschadiging & diefstal

Beauty Bar Eyecatcher heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Bar Eyecatcher meldt diefstal altijd bij de politie. 
 

  9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Bar Eyecatcher. Beauty Bar Eyecatcher moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Bar Eyecatcher de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. Indien Beauty Bar Eyecatcher en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

   10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Bar Eyecatcher en de cliënt is Nederlands recht van toepassing